Multinet Up Sorumlu Satın Alma Politikası

Ekonomik kalkınma, sosyal inovasyon ve çevreye duyarlılılığı sürdürülebilirlik stratejisini ana bileşenleri olarak belirleyen Multinet Up olarak tedarik zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızla;
   •   Ekonomik, sosyal, toplumsal ve ekolojik açıdan ortak değer yaratan,
   •   Karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli,
   •   Gelecek kuşaklar için "ortak mirası" korumaya önem veren
işbirlikleri yaratmayı amaçlıyoruz.
Bu amaçları gerçekleştirmek için "sorumlu satın alma" ilkelerini benimsiyor, tüm satın alma sistemlerimizi ve uygulamaları bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

SORUMLU SATIN ALMA TAAHHÜTLERİMİZ

1. Ekonomik, sosyal, toplumsal ve ekolojik açıdan ortak değerler yaratılmasını alıcı-tedarikçi ilişkilerinin merkezine koymak
1.1. Sorumlu satın alma, ihtiyacın tarifiyle başlar: Kullanıcıların beklentilerine uygun satın almaları yapabilmek için satın almacı ihtiyacın net ve açık şekilde ifade edilmiş olmasına dikkat eder. Bu ihtiyaç tanımı, danışılan tedarikçilerin en kısa sürede en doğru cevabı vermelerini sağlar.
1.2. Sorumlu satın alma, ölçek ekonomisinden faydalanır: Sorumlu satın almacı, ölçek ekonomisinden faydalanmak için tüm iştiraklerin ihtiyaçlarını da toplayarak merkezi ihaleler yapar.
1.3. Sorumlu satın alma, kendisiyle yüzleşir: Sorumlu satın alma, faaliyetlerinin sonuçlarını ve yapılması gereken iyileştirmeleri belirlemesine yardımcı olacak göstergeleri tanımlar.
1.4. Sorumlu satın almacı, toplam sahip olma maliyetine ve faydaya odaklanır: En iyi kalite / maliyet / süre ilişkisi arayışı, satın alma sürecinin tüm aktörlerinin benimsediği ana motif olmalıdır. Toplam sahip olma maliyeti yaklaşımı; fiyat, kullanım ve yönetim/idare alanlarında "yani kaynağın bulunmasından ürünün kullanımına, ürünün geri dönüşümünden imhasına kadar" tüm maliyet bileşenlerinin analiz edilmesini ve tüm bu döngü boyunca sağlanacak faydayı kapsamaktadır.
1.5. Sorumlu satın almacı, müzakereler sırasında dengeye dikkat eder: Sorumlu satın alma, "kazan-kaybet" anlayışından "kazan-kazan" anlayışına ciddi dönüşümü temsil eder. Her iki tarafın da, birbirlerinin kazançlı olduğu bir durum için pazarlık etme anlayışına sahip olması, uzun vadeli ilişkinin temelini oluşturur. Yaklaşım, maliyet azaltmanın tedarikçiyi kaybedecek duruma getirmekle ilgili olmadığını göstermektedir.
1.6. Sorumlu satın almacı, Grubun sinerjisini savunur: Multinet Up belirlenen bir hizmet/ürün için fiyat, kalite ve diğer koşullar açısından eşdeğer bir Grup Şirketi mevcut bulunduğunda Grubun toplam verimliliğini artırmak üzere tercihini Grup Şirketi'nden yana kullanır. Grup Şirketi'nden bir hizmet/mal alındığında diğer tedarikçiler gibi resmi bir sözleşme ve tedarikçi değerlendirmesi yapılır.
1.7. Sorumlu satın almacı, tedarikçileri değerlendirir: Tedarikçi değerlendirme, nesnel ve ölçülebilir göstergelere dayanmaktadır. Sorumlu satın almacı, alınan hizmet/ ürünün kalitesini ve öngörülen faydanın sağlanıp sağlanamadığını ölçer. Satın almacı, bu sayede sürekli yeniliği ve iyileşmeyi öne çıkararak, değerlendirme sonuçlarını tedarikçileri ile paylaşır. Denetimler planlanıp gerçekleştirilebilir. Gerekli durumlarda ortaklaşa olarak kalkınma planları yürürlüğe konur.

3. Değer zincirinin tamamı ile ilgisi bulunan tüm ilgili taraflara saygı duymak
3.1. Sorumlu satın almacı, tedarikçileri nezdindeki konumunu suistimal etmemeye özen gösterir: Sorumlu satın alma, güç ilişkisi temelinde bir müzakere tarzı yerine "kazan-kazan" türünde bir müzakere tarzına öncelik verir ve sözleşmeye bağlı taahhütlere uyulmasına dikkat eder.
3.2. Sorumlu satın almacı, kalıcı güven ilişkisi tesis etmenin önemini bilir: Satın almacı, düzenli olarak tedarikçileri ile buluşur. Karşılıklı olarak projeler, kendilerini etkilemesi olası tüm değişimler ve yarının çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulunurlar. Satın almacı bu sayede tedarikçilerini sorumlu satın alma girişimi ve şirket tarafından üstlenilmiş taahhütler hususunda bilgilendirmeye dikkat eder, onların yaşadıkları baskı ve zorlukları dinler.
3.3. Sorumlu satın almacı etik olmayı amaçlar: Satın almacı; dolandırıcılık, yolsuzluk ve çıkar çatışmaları ile mücadele etmeyi ve kendi kişisel çıkarını dikkate almadan şirkete ve Grup yararına uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Dolandırıcılık risklerini azaltmak için, bütün alımlar bir yandan araştırma, sipariş, kabul ve ödeme alanlarında sorumlulukların ayrıştırılması ilkesine dayalı, diğer yandan da delegasyon prensibine dayalı resmi bir süreçle idare edilir. Satın almacı tedarikçilerine düzenli olarak Grubun 2006 yılında dahil olduğu Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi 10. İlkesi'ni hatırlatır.
3.4. Sorumlu satın alma, sürdürülebilir faydanın her iki taraf için de gözetilmesi ve benimsenmesi ile başlar: Bir sözleşmeyi yürürlüğe koymak tüm tarafların yararına gerçek bir işbirliğini kurmayı sağlar. Bu sözleşme uyarınca taraflardan her biri, karşılıklı olarak ve bir "kazan-kazan" mantığı içerisinde, "değer, denge ve şeffaflık" yaratma prensiplerine saygı göstermeyi taahhüt eder. Sorumlu satın almacı, tedarikçilerle yaratılacak her türlü sinerji fırsatını araştırır ve değerlendirir. Bu sözleşmeye satın almacı tarafından eklenen sosyal ve çevresel hükümler, onun sürdürülebilir kalkınmanın tüm köşe taşlarını kapsama gayretini gösterir.
3.5. Sorumlu satın almacı, teklifleri tüm paydaşlar için nesnel, ölçülebilir ve adil kriterler üzerinden değerlendirir: Satın almacı, bu kriterlerin tanımında ve değerlendirilmesinde iç müşteriyi dahil eder. Şeffaflık gereği, değerlendirme sonuçları ilgili taraflarla paylaşılır. Değerlendirmede asil ve emsal değerler göz önünde bulundurulur.
3.6. Sorumlu satın alma, deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımına önem verir: Sorumlu satın almacılar, satın alma sistem ve süreçlerini geliştirmek için Grup içi ve dışındaki satın almacılarla iletişim ve işbirliğine önem verir, tedarikçi ilişkileri yönetimi ve satın alma uygulamalarını optimize edebilmenin yollarını arar.

Ali Emre Sever
Multinet Up CEO'su


EKLER
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL SÖZLEŞMESİ

2000 yılının Temmuz ayında hayata geçirilen Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi'nin amacı Birleşmiş Milletler şirketlerini, kuruluşlarını, iş dünyasını ve sivil toplumu dört alanda gruplanmış evrensel ilkeler etrafında bir araya getirmeyi amaçlar: insan hakları, uluslararası çalışma standartları, çevre, yolsuzlukla mücadele.


AlanSıraTarif
Insan
Haklari
İlke 1Şirketler, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.
İlke 2Şirketler, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.
Uluslararasi
Çalişma Standartlari
İlke 3Şirketler, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.
İlke 5Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli
Çevreİlke 7Şirketler, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.
İlke 8Şirketler, çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli
İlke 9Şirketler, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli
Yolsuzlukla
Mücadele
İlke 10Şirketler, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.
ATIFTA BULUNULAN KURUMSAL İLKELER:

İlke 9/ Çevrenin korunması : Gelecek kuşakların yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusuna önem veren Multinet Up, çalışanlarını çevre koruma konusunda teşvik eder. Teşvik şunları kapsar:
   •   Çalışanları özellikle satın alma, iletişim ve üretim alanlarında çevrenin korunması konusunda bilgilendirmek,
   •   Enerji tüketimini düşürmeyi ve kaynakların verimli kullanımını amaçlayan faaliyetlerde bulunmak,
Yapılan faaliyetlerin sonuçlarını kurum içinde ve dışında paylaşmak.

Kural 10 / Tedarikçilerimize Saygı: Multinet Up, Up Group Kültürü gereği, tedarikçileri ile yönetmeliklerin ve sözleşmelerin ötesinde bir ilişki kurmayı amaçlar.
Belirlenmiş satın alma koşullarını sağlayan tedarikçiler ile uzun dönemli, kazan-kazan yaklaşımına dayalı ilişkiler kurmak iki tarafın da yararına olacaktır.
Satın alma için iletişim kurulan tedarikçilere etik kurallar, sosyal politikalar, çevreye ilişkin beklentiler, seçim kriterleri açıkca iletilir, eşit davranılır ve tüm tedarikçilerle aynı mesafede olunur.

İlke 21/ Satın Alma : Tüm satın alımlar, araştırma, teklif/sipariş, kabul ve ödeme alanında sorumlulukların ayrımı prensiplerini yansıtan resmi bir süreçten geçer. Multinet Up faaliyetlerini doğrudan etkileyen mal ve hizmetler "kritik" olarak belirlenir. Kritik mal ve hizmetlerin alımında aşağıdaki şartlar uygulanır:
   •   Tedarikçi ile sözleşme yapmadan önce üretim kapasitesinden, faaliyet süreklilik planının varlığından, çalışanlarının eğitiminden, yasal yükümlülüklere ve etik ilkelere uyumundan emin olunacak kontroller gerçekleştirilir.
   •   Grup tarafından onaylanmış tedarikçilere öncelik verilir.
Tedarikçilerin performansı, satın alma şartlarının karşılanması, fiyat, kalite değerlendirilir. Mümkün olduğunda ihale usulü uygulanır.

İlke 22 / Tedarikte Up Group Önceliği : Multinet Up belirlenen bir hizmet için fiyat, kalite ve diğer koşullar açısından eşdeğer bir Grup Şirketi mevcut bulunduğunda Grubun toplam verimliliğini artırmak üzere tercihini Grup Şirketi'nden yana kullanır.
Grup Şirketi'nden bir hizmet/mal alındığında diğer tedarikçiler gibi resmi bir sözleşme ve tedarikçi değerlendirmesi yapılır.

lke 24 / İş Etiği : Multinet Up iş hayatında mevzuata ve diğer düzenlemelere uygun çalışmayı ilke edinmiştir. Bu anlamda çalışanların işlerin yürütülmesi sırasında mevzuata ve şirket tarafından belirlenen etik kurallara tam olarak uyması beklenir. Etik kurallar, her bir çalışanın uymakla yükümlü olduğu ahlaki kuralları, çıkar çatışmaları, hile ve yolsuzluk gibi durumlarda çalışanların alması gereken tavırları belirler. Çalışanlar bu kurallar hakkında bilgilendirilir. Bu kurallara uyulmaması halinde disiplin talimatı işletilir.
Eğer çalışan etik kurallarda belirtilen ilkelerin uygulanmasında sorun yaşarsa, usuller uyarınca İcra Kurulu Başkanı'nı veya Multinet Up'ın etik meselelerden sorumlu makamlarını uyarır.

İlke 28/ Sahtecilik/Dolandırıcılık Faaliyetlerinin Önlenmesi : Sahtecilik, hileli davranış/belgelerle bir kimseyi veya kuruluşu aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır. Grubun uluslararası faaliyetlerinin artması ve sürekli gelişmekte olan teknolojilere dayalı faaliyetlerin olduğu bir ortamda, sahteciliğe içeriden veya dışarıdan maruz kalma riski sürekli artmaktadır. Tüm çalışanların sahtecilik/dolandırıcılık konularında dikkatli olması şarttır.
Multinet Up, Up Group'un tanımladığı prensipleri dikkate alarak, sahtecilik/dolandırıcılık riskine karşı önleme ve caydırma, veri analizi ve uyarı sistemleri ile saptama, şüphe durumunda soruşturma ve sahteciliğin tespiti durumunda orantılı yaptırımların uygulanması esaslarını temel alan bir sistemle mücadele eder. Her çalışan, sahtecilik şüphesi veya sahteciliğin tespiti durumunda amirlerini

Yukarı Çık