Basit Usulde Vergilendirme ve 2020 Yılı Basit Usul Hadleri

Ülkemizde vergi mükellefleri “Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar” ve “Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar” olarak iki gruba ayrılmaktadır. MultinetUp olarak bu yazımızda, basit usulde vergilendirme yöntemi ile ilgili merak edilen konulara değindik.

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit usulde vergilendirme, bu grupta yer alan vergi mükellefinin bir hesap döneminde elde ettiği hasılat ile giderler ve satışı gerçekleşen malların alış bedellerinin toplamı arasındaki farka uygulanan vergilendirme yöntemidir. 1998 yılında götürü usulde vergilendirme yönteminin yerine getirilen basit usulde vergilendirme, önceki yöntemde ortaya çıkan bazı aksaklıkların önüne geçmek amacıyla çıkartılmış ve gerçek kazancın belirlenmesinde değişiklikler yapılmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirmeden faydalanabilmek için, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genel ve özel şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 • Kendi işinde bilfiil çalışıyor ya da bulunuyor olmak. (Yardımcı işçi ya da çırak çalıştırmak; zorunlu nedenlerden dolayı işin başına geçici olarak bulunamamak; ölüm nedeniyle iş yeri sahibinin yerine eşinin, ya da küçük çocuklarının adına işin başında başka birinin bilfiil bulunması bu şartı bozmaz)
 • İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması durumunda emsal kira bedeli; kiralanmış olması durumunda ise yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içerisinde 11.000 TL’yi ve diğer yerlerde 7.000 TL’yi aşmamak.
 • Ticari, mesleki ya da zirai faaliyetler nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 1. 2020 takvim yılı için; Satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satan kişilerin yıllık alımları tutarının 140.000 ve satışları tutarının 220.000 TL’yi geçmemesi.
 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışında kalan işlerle uğraşan kişilerin 1 yıl içerisinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 70.000 TL’yi geçmemesi.
 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan işlerin birlikte yapılması halinde, iş hasılatı ile yıllık satış toplamının 140.000 TL’yi aşmaması.

Basit Usulde Vergilendirmenin Avantajları Nelerdir?

 • Üç aylık dönemlerde geçici vergi verilmez.
 • Yasal muhasebe defteri tutma mecburiyeti olmaz.
 • Kira ve ücret giderleri için muhtasar beyanname verilmez.
 • Teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. KDV beyannamesi verilmez.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtlarının nerede tutulacağına vergi mükellefleri karar verir ve istedikleri takdirde, kayıtları kendileri tutabilirler.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.
 • Yıllık kazançlarının 11.000 TL’lik kısmına indirim yapılır.

Kimler Basit Usulde Vergilendirmeden Faydalanamaz?

 • İnternet üzerinden alım-satım faaliyetleri gerçekleştirenler.
 • Birden fazla iş yerinde çalışanlar.
 • Gerçek usulde vergilendirilen kişi ile aynı türden faaliyette bulunan eş ya da çocuklar.
 • Ortaklardan herhangi birinin gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğu iş yerlerindeki diğer ortaklar.

Basit Usul Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Basit usulde vergi mükellefi olan kişiler 2019 yılına ait kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Şubat ile 2 Mart arasında, defter-beyan sistemi üzerinden vereceklerdir. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi birinci taksiti 1 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında; ikinci taksiti 1 ile 30 Haziran arasında ödenecektir.

Vergi ve muhasebe ile ilgili diğer yazılarımızı MultinetBlog sayfamızda bulabilirsiniz.

Submitted by multinet-host on 17.06.2020

Şirketinizin ihtiyacına uygun çözümlerimizden faydalanmak için tıklayın

Teklif İste