notification-announcements

Duyurular

 

Vergi Takvimi 2024

2024 Yılı Vergi Takvimi

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 10 Dakikalık Okuma Süresi

Vergi, sektörü veya büyüklüğü fark etmeksizin her işletmenin devlete karşı ödemekle yükümlü olduğu bir kavram olarak tanımlanabilir. Her işletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergiler kanunlar tarafından belirleniyor. Söz konusu vergi oranları ve içerikleri her yıl farklılık gösterebiliyor. İşletmeler 2024 yılı vergi takvimi sayesinde güncel vergi oranları ve içeriklerinin takibini daha kolay bir şekilde yapabiliyorlar.

İşletmelerin vergi yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya uygun bir şekilde yürütmemesi durumunda işletmelerin için istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle her işletmenin öncelikle sorumlu olduğu vergi çeşitlerini bilmesi ve bu vergilerin ödenmesi gereken tarihleri yakından takip etmesi gerekiyor. Bu yazımızda sizler için vergi çeşitlerine göre 2024 yılı vergi takvimini sunduk.

2024 Yılı Vergi Son Ödeme Tarihleri 

Vergi çeşitlerine göre beyanname verme ve ödeme sürelerinin takvimi beyanname türü, verilme süresi ve son ödeme günü değişiklik gösterir. 

2024 Vergi Beyan ve Ödeme Tarihleri

Beyanname Türü

Verilme Süresi

Son Ödeme Günü

Yıllık Kurumlar Vergisi

Nisan ayının son günü

Nisan ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart ayının son günü

Mart ve Temmuz ayının son günü

Geçici Vergi

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamı

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 17. günü akşamı

Katma Değer Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Aylık Muhtasar

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Üç Aylık Muhtasar

3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 26. günü akşamı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Damga Vergisi

İzleyen ayın 26’sı

Beyanname verilen ayın 26’sı

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

İzleyen ayın 15’i

Beyanname verme süresi içinde

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

·   I. sayılı listedeki ürünler için ilk 15 gün için aynı ayın 25’i, ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’u,

 

·   II. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olmayan ürünler ile III ve IV listedeki ürünlerin teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

 

·   II. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi ürünler için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.

Beyanname verme süresi içinde

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ile meydana gelen intikallere ilişkin beyanname;

 

 • Vefatın Türkiye’de gerçekleşmesi durumunda vefat tarihinden itibaren mükelleflerin Türkiye’de bulunması halinde 4 ay içerisinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde ise 6 ay içerisinde
 • Vefatın yabancı bir ülkede gerçekleşmesi durumunda mükelleflerin Türkiye’de bulunması halinde 4 ay içerisinde, murisin bulunduğu ülke dışında bir ülkede bulunmaları halinde ise 8 ay içerisinde,
 • Gaiplik durumunda, gaiplik kararının siciline kayıt olunduğu tarihi izleyen 1 ay içerisinde verilir.

 

İvazsız intikallere ilişkin beyanname;

 • Malların iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içerisinde verilir.

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit ile

Emlak Vergisi

Beyanname verilme yükümlülüğü bulunmuyor.

 • Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında
 • İkinci taksit Kasım ayı içinde

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Beyanname verilme yükümlülüğü bulunmuyor.

 • Birinci taksit Ocak ayı sonuna kadar

 

 • İkinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar

İlan ve Reklam Vergisi

Mükellef tarafından ilan ve reklam işi yapılmadan önce

 

Mutad meslek olarak yapanlar tarafından ilan ve reklamın yapıldığı tarihi izleyen ayın 20. günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergiler yıl içerisinde iki eşit taksit ile alınabilir.

Çevre Temizlik Vergisi

 • İşyeri olarak kullanılan binaları kullananlar için tarifedeki derecelere intibak edilmesi durumunda her yılın Ocak ayında yıllık tutarı ile tahakkuk edilmiş sayılır.
 • İlk kez mükellefiyet olunması durumunda 30 gün içerisinde belediyeye bildirim verilir.
 • Birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksit Kasım ayı içerisinde

 

 • İlk kez mükellefiyet olunması durumunda vergi ödenme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarihe göre farklılık gösterir.

Yıllık Kurumlar Vergisi Nedir?

Yıllık kurumlar vergisi kısaca mükellefi olan kurumların bir yıl içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden alınan vergi çeşidi olarak tanımlanabilir. Yıllık kurumlar vergisi ödeyen şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olması gerektiği için şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemez. Anonim şirketler, limited şirketler, kooperatifler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, iş ortakları, iktisadi kamu kuruluşları, iktisadi dernek ve vakıf şirketlerinin kurumlar vergisi mükellefiyetleri bulunur.

2024 Yılı Kurumlar Vergisi Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre Nisan ayının son günü yıllık kurumlar vergisinin beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin yapılması gerekiyor.

Yıllık Gelir Vergisi Nedir?

Yıllık gelir vergisi ticari ve zirai faaliyetlerden, serbest meslekten, gayrimenkul ve menkul sermaye kazançlarından gelir elde eden gerçek kişilerin yıllık elde ettikleri kazanca bağlı olarak mükellefi oldukları vergi türü olarak tanımlanıyor. Yıllık gelir vergisi oranı her yıl belirlenen kazanç miktarlarına göre farklılık gösterir.

2024 Yılı Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre Mart ayının son günü yıllık gelir vergisinin beyannamesinin verilmesi gerekirken, Mart ve Temmuz ayının son günü ise ödemesinin yapılması gerekiyor.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi türü elde edilen kazancın vergisinin gelir vergisi ve kurumlar vergisini beklemeden üç aylık dönemlerde tahsil edilmesini sağlayan bir vergi türü olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, peşin vergi olarak da bilinen geçici vergi türü hem kurumsal vergi hem de gelir vergisi mükelleflerinde tahsil  edilebiliyor.

2024 Yılı Geçici Vergi Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre 3 aylık dönemi izleyen ayın 17. günü akşamında geçici verginin beyannamesinin verilmesi ve ödemesinin yapılması gerekiyor.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Katma değer vergisi bir harcama vergisi olarak gelir vergisi olan kurumlar vergisi, gelir vergisi ve geçici vergi çeşitlerinden ayrılır. Daha çok KDV kısaltması ile kullanılan katma değer vergisi mal ve hizmet alımlarında, alıcının teslim edene ödediği bir tüketim vergisi olarak tanımlanıyor. Bu vergi hizmet veya malı satın alan tüketici tarafından tahsil edilir. 

Genel olarak KDV değeri alınan hizmet veya mala bağlı olarak %1, %8 ve %18 oranlarından biriyle hesaplanır.

2024 Yılında Katma Değer Vergisi (KDV) Ne Zaman Ödenir?

2024 yılı mevzuata göre katma değer vergisinin beyannamesinin izleyen ayın 26’sında verilmesi gerekirken, beyanname verilen ayın 26’sında ödemesinin yapılması gerekiyor.

Aylık Muhtasar Nedir?

Gelir vergisine yönelik beyan türlerinden biri olan Muhtasar Beyannamesi işverenlerin veya vergi tevkifatı yapan kişilerin vergi matrahlarını toplu olarak vergi dairesine bildirme işlemi olarak tanımlanabilir. İşletmeye ve çalışan sayısına bağlı olarak aylık veya üç aylık süreler ile bu beyan ilgili kurumlara gerçekleştirilebilir. Bu beyanname sayesinde gelir kişi veya şirketin eline geçmeden önce vergi kesintisi yapılarak ilgili kuruma beyan edilerek ödenir.

Bir işletmenin üç aylık muhtasar beyannamesi kapsamına girebilmesi için vergi dairesini durum ile ilgili bilgilendirmesi ve işyerinde çalışan sayısının 10 ve daha az olması gerekiyor. Beyan edilecek kalemlerde zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış tevkifatı bulunuyorsa beyanın aylık olarak verilmesi gerekiyor.

(2024) Aylık Muhtasar Ne Zaman Ödenir?

2024 yılı mevzuata göre aylık muhtasar vergisinin beyannamesinin izleyen ayın 26’sında verilmesi gerekirken, beyanname verilen ayın 26’sında ödemesinin yapılması gerekiyor. Üç aylık muhtasar vergi beyannamesinin ise 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 26. günü verilmesi gerekirken, beyanname verilen ayın 26’sında ödemesinin yapılması gerekiyor.

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi sözleşmeler, akreditifler, teminat mektupları gibi şirketlerin veya kişilerin aralarında yaptıkları anlaşmaları kanıtlayan belgelerden alınan bir vergi türü olarak tanımlanabilir. Damga vergisi tutarları ve oranları kağıt türüne göre farklılık gösterebiliyor. Bu vergi birbirinden farklı kağıtlardan ayrı ayrı alındığı gibi aynı kağıttan birden fazla olması durumunda da her bir kağıt için ayrıca alınır.

2024 Yılında Damga Vergisi Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre damga vergisinin beyannamesinin izleyen ayın 26’sında verilmesi gerekirken, beyanname verilen ayın 26’sında ödemesinin yapılması gerekiyor.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) Nedir?

BSMV açılımından da anlaşılacağı üzere bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde ortaya çıkan bir vergi türüdür. Dolaylı bir vergi türü olduğu için söz konusu vergi ilgili kuruluşlardan hizmet alan kişi veya işletmelerden devlet adına tahsil edilir. Banka ve sigorta muameleleri vergisi tutarı ilgili mükellefler tarafından tüketicilerden tahsil edildikten sonra ilgili devlet kuruluşuna aktarır.

2024 yılı mevzuata göre banka ve sigorta muameleleri vergisinin beyannamesinin izleyen ayın 15’inde verilmesi gerekirken, beyanname verme süresi içerisinde ödemenin de yapılması gerekiyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Nedir?

Özel tüketim vergisi kısaca ÖTV 4760 sayılı kanuna ekli dört ayrı listede bulunan mallar üzerinden yalnızca bir kereye mahsus olarak alınan harcama vergisi olarak tanımlanıyor. ÖTV lüks mallar, sağlığa ve çevreye zararlı ürünlere uygulanıyor. Diğer vergi türlerinden farklı olarak bu vergi bir ürün için bir kereye mahsus ödenir. Bu nedenle, şirketlerin herhangi bir zamanda ayrıca ödemesi gereken bir vergi tutarı bulunmuyor. Ancak, özellikle şirket aracı alırken şirketler belirli ÖTV istisnalarından faydalanabiliyor.

(2024) ÖTV Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre özet tüketim vergisinin beyannamesinin I. sayılı listedeki ürünler için ilk 15 gün için ayın 25’inde, ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’unda; I. sayılı listede kayıt ve tescile tabi olmayan ürünler ile III. ve IV. listedeki ürünlerin teslimini izleyen ayın 15. günü akşamında; II. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi ürünler için işlemlerin tamamlanmasından önce verilmesi gerekiyor. Özel tüketim vergisinin ödemeleri ise beyanname verme süresi içerisinde gerçekleştirilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve intikal vergisi, mirasçıların vefat edenin terekesi üzerindeki haklarına sahip olabilmek için devlete yapmakla yükümlü oldukları bir vergi türü olarak tanımlanıyor. Yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçıların da bu vergiyi ödeme yükümlülükleri bulunuyor. Bu verginin ödenebilmesi için ise öncelikle veraset intikal ilamının alınması gerekiyor. Veraset ve intikal vergisi oranı miras tutarına göre farklılık gösterebiliyor.

2024 yılı mevzuata göre veraset ve intikal vergisinin beyannamesi veraset ile meydana gelen ve ivazsız intikallere göre farklılık gösterse de tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gerekiyor.

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi kısaca sahip olunan bina veya arsa mülkleri için verilen bir vergi türü olarak tanımlanabilir. 1319 sayılı emlak vergisi Kanunu’na göre ülke sınırları içerisindeki tüm yapılar bina vergisine, arsalar ise arazi vergisine tabi tutuluyor. Arsa veya binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisinin de olmadığı durumlarda gayrimenkulü sahibi gibi kullananların emlak vergisini ödemesi gerekiyor.

2024 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre beyanname verilme yükümlülüğü bulunmayan emlak vergisinin birinci taksitinin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksitinin ise Kasım ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi takvim yılı içerisinde trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlardan belirli dönemlerde alınan ve şartları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenen bir vergi türü olarak tanımlanabilir. Tek bir standarda sahip olmayan Motorlu taşıtlar vergisi tutarı araçların sahip olduğu silindir sayısı, yaş aralığı, tipi ve değeri gibi etkenlere göre farklılık gösterebiliyor.

2024 MTV Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre beyanname verilme yükümlülüğü bulunmayan motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin Ocak ayı sonuna kadar; ikinci taksitinin ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

İlan ve Reklam Vergisi Nedir?

İlan ve reklam vergisi belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde yapılan her türlü ilan ve reklamdan alınan bir vergi türüdür.  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş olan bu vergiye mükellef olanlar ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olarak gösterilir.

2024 İlan ve Reklam Vergisi Ne Zaman Ödenecek?

2024 yılı mevzuata göre ilan ve reklam vergisinin beyannamesinin mükellef tarafından yapılması durumunda ilan ve reklam işinden önce, mutad meslek olarak yapılması durumunda yapılan tarihi izleyen ayın 20. günü akşamında verilmesi gerekirken, ödemesi beyanname verme süresi içinde ödenir.

Çevre Temizlik Vergisi Nedir?

Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde yer alan ve temizlik hizmetlerinden faydalanan konut, işyeri ve diğer konutlar için ödenen bir vergi türü olarak tanımlanıyor. Söz konusu vergi konutlarda su faturasına yansıtılırken, işyerleri için ise belirtilen bedelin belediyelere ödenmesi gerekiyor. Çevre temizlik vergisi tutarı su tüketim miktarı esnan alınmak suretiyle metreküp başına belediyeler belirlenerek hesaplanıyor.

2024 Çevre Temizlik Vergisi Ne Zaman Ödenecek?

İşyeri olarak kullanılan binalardaki tarifelerin derecelerine intibak edilmesi durumunda her yılın Ocak ayında yıllık tutarı ile tahakkuk edilir ve birinci taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksit ise Kasım ayı içerisinde ödenir.

Ticari faaliyetlerini sürdüren her işletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergi kavramının belirli çeşitleri bulunuyor. Her bir çeşidin farklı içerikleri olduğu gibi farklı ödeme tarihleri ve seçenekleri bulunuyor. Bu yazımızda işletmelerin yükümlü olabilecekleri vergi çeşitlerini genel hatlarıyla ele alarak, 2024 yılı vergi takvimi oluşturduk. İşletmelerin vergi ve muhasebe süreçlerine ilişkin faydalı olabilecek daha fazla bilgi için Multinet Blog sayfasını ziyaret edebilir, avantajlı MultiNet Up çözümlerini keşfedebilirsiniz. 

Ocak 2024 Mali Takvimi

Başlangıç Tarihi

Son Bildirim/Ödeme Tarihi

Vergi, Harç, Bildirim ve Diğer Hususlar

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

2022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

2024 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/07/2023

02/01/2024

2022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

01/12/2023

02/01/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

01/10/2023

05/01/2024  

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (163 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

01/01/2024

10/01/2024

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/01/2024

10/01/2024

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2024

24/01/2024

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/01/2024

25/01/2024

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/01/2024

26/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

29/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

29/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/01/2024

31/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Yıllık Harçların Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

2023 Yılında Kullanılan Defterlerin 2024 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01/11/2023

31/01/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/01/2024

20/02/2024

2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01/01/2024

29/02/2024

2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2024

01/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

01/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

30/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

30/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

01/07/2024

2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

01/01/2024

01/07/2024

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01/01/2024

02/09/2024

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

Şubat 2024 Mali Takvimi

Başlangıç Tarihi

Son Bildirim/ Ödeme Tarihi

Vergiler / Harçlar

01/02/2024

09/02/2024

16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/02/2024

12/02/2024

16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/02/2024

15/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/02/2024

20/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

20/02/2024

2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01/02/2024

20/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

20/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

20/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

20/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

20/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/02/2024

21/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Beyanı

01/02/2024

23/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Vergi Sorumlularının Tevkif Ettikleri Katma Değer Vergisinin Ödemesi

16/02/2024

26/02/2024

1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/02/2024

26/02/2024

1-15 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

26/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

26/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

26/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

28/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

29/02/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

29/02/2024

2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/02/2024

29/02/2024

Ocak 2024 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/02/2024

29/02/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi

01/02/2024

30/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/02/2024

31/05/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz. Vergi, harç ve diğer ödemeler ile ilgili bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklama baz alınarak yazılmıştır. Değişiklikler ve güncellemeler için GİB internet sitesi kontrol edilmelidir!

 

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.