notification-announcements

Duyurular

 

Damga Vergisi Nedir

Damga Vergisi: Nasıl Hesaplanır, Güncel Oranlar Nelerdir?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Devlet, kamu harcamaları için gereken mali kaynağı vergi ve çeşitlerinden elde eder. Bu kapsamda hem işletmelerden hem de bireylerden tahsil edilen farklı vergiler bulunur. Örneğin kazançlar üzerinden hesaplanan gelir vergisi, devletin her iki mükellef grubundan aldığı ödemelerden biridir. Benzer şekilde kurumlar ve kişilerin gerçekleştirdiği resmî işlemlerin ardından doğan damga vergisi de kamu finansmanları arasındadır. Bu yazıda damga vergisi oranları ve hesaplaması gibi detayları sizin için açıkladık. 

Damga Vergisi Nedir?

Kişiler ve kurumlar, yaptıkları resmî işlemlerin ardından bazı belgeler düzenler. Resmiyete dökülen işlemin geçerliliğini kanıtlayan bu belgeler, damga vergisine tabi olur. Özetle damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından tahsil edilen bir ödemedir. Bu vergi türünün esasları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yer alır. Ayrıca söz konusu kanuna her yıl getirilen genel tebliğler, güncel Damga Vergisi oranlarını gösterir. 

Bu kanunun 1. maddesi, (1) sayılı tablodaki kâğıtların ilgili vergiye tabi olduğunu belirtir. Aynı kanunun 3. maddesi, damga vergisi mükelleflerinden bahseder. Söz konusu maddeye göre kâğıtları imzalayanlar, vergiden sorumludur. Resmî dairelerle bireyler arasında yapılan işlemlere ait damga vergisi oranları ise kişiler tarafından ödenir. 

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi hesaplamasını, güncel oranları esas alarak yapabilirsiniz. Kâğıt türüne göre değişiklik gösteren damga vergisi oranları bulunur. Örneğin taksitle satış sözleşmeleri, binde 9,48 (%0,948) damga vergisi’ne tabidir. Sözleşme tutarı üzerinden yapılan hesaplamalarla ödenmesi gereken vergi miktarı ortaya çıkar. Aylık ödenecek meblağı belirlemek için hesaplamayı yıl bazında yapmak gerekir. Örneğin aylık taksidi 3.000 TL olan sözleşmede damga vergisi oranlarına göre ödenecek tutar şöyledir:  

  • Yıllık tutar = 12 x 3.000 TL = 36.000 TL
  • Damga Vergisi tutarı = 36.000 TL x %0,948 = 341,28 TL 

Bir nüshadan fazla düzenlenen sözleşmelerin her biri, aynı miktar ve oranda damga vergisine tabi olur. Yani taksitli satış sözleşmesinden iki nüsha düzenlemeniz hâlinde toplamda 682,56 TL (341,28 TL x 2) vergi ödemeniz gerekir. Ayrıca sözleşmeyi hazırlarken verginin yarı yarıya ifa edileceği belirtilmişse toplam tutardan sorumlu olduğunuz kadarını ödemeniz yeterlidir. 

Ücret Bordrosunda Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

488 sayılı kanuna göre hizmet karşılığı alınan ödemeler, damga vergisinin konusuna girer. Personelin her ay aldığı ödemeleri ifade eden ücret de buna dâhildir. İşverenin çalışanlarına ödediği ücretler, bordroda yer alır. Bordro parametreleri incelendiğinde damga vergisi’nin brüt ücret üzerinden kesildiği görülür. Brüt tutara binde 7,59 (%0,759) oranının uygulanmasıyla ücretlerde damga vergisi meblağı ortaya çıkar. 

Kıdem Tazminatında Damga Vergisi Alınır mı?

Kıdem tazminatı, personelin çalışmış olduğu her yıla karşılık aldığı ödemedir. Bu ödemeden binde 7,59 (%0,759) oranında damga vergisi kesilir. Kıdem tazminatında da bu oranda kesinti uygulanır. Çalışanlarınızın maaş ödemelerinde ise damga vergisi ile beraber 

Güncel Damga Vergisi Oranları Nelerdir?

Güncel damga Vergisi oranlarıyla resmî belgeler için ödemeniz gereken meblağı hesaplayabilirsiniz. Kâğıt türüne göre esas alınan damga vergisi oranları ve tutarları bulunur. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, “kâğıt” ibaresinin tanımını yapar. Kanunda yer alan kâğıt kavramı, imzalanan veya bunun yerine geçen işaretlerle hazırlanan belgeleri ifade eder. Bununla birlikte herhangi bir hususu ispat için ibraz edilen ve elektronik imza ile dijital ortamda oluşturulan belgeleri kapsar.

2023 Yılı Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 

2023 Damga Vergisi oranları, 67 seri nolu tebliğin ekinde yer alır. Bu ekteki tabloya göre damga vergisi oranlarını oluşturan nispetleri ve maktu tutarları aşağıda görebilirsiniz. 

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

2. Kira mukavelenameleri

Binde 1,89

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9,48

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

Binde 9,48

5. Fesihnameler

Binde 1,89

6. Karayolları Trafik Kanunu’na göre kaydı ve tescili yapılmış ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1,89

7. Hazinenin özel mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri

Binde 9,48

8. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

Binde 0

9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımı ihalelerinde düzenlenen sözleşmeler

Binde 9,48

10. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında düzenlenen sözleşmeler

a) Taksitle satış sözleşmesi

Binde 9,48

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

Binde 0

c) Uzun süreli ya da devre tatil sözleşmeleri

Binde 9,48

ç) Paket tur sözleşmeleri

Binde 9,48

d) Abonelik sözleşmeleri

Binde 9,48

e) Mesafeli satış sözleşmesi

Binde 9,48

11. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamındaki sözleşmeler

Binde 9,48

12. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile düzenlenen

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

Binde 9,48

13. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler

a) Toptan doğal gaz satışı sözleşmeleri

Binde 9,48

b) Tüketicilere doğal gaz satışı sözleşmeleri

Binde 9,48

14. Kat karşılığı ya da hasılat paylaşımı içeren inşaat sözleşmeleri

Binde 0

15. Alt yükleniciler ile yapı müteahhitleri inşaat taahhüt sözleşmeleri

Binde 0

16. Kat karşılığı şeklinde ya da hasılat paylaşımlı inşaat işlerinin danışmanlık sözleşmeleri

Binde 0

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Binde 0

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar

1. Tahkimnameler

467,20 TL

2. Sulhnameler

467,20 TL

3. Turizm firmaları ile seyahat acentelerinin aralarındaki kontenjan sözleşmeleri

2.628,80 TL

II. Kararlar ve Mazbatalar

1. Resmî heyetlerden, meclisten ve idari davalarla ilintili olmaksızın Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlar

a) Belli parayı ihtiva edenler

Binde 9,48

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

467,20 TL

2. İhale kanunlarına tabi olan ve olmayan resmî daire ve kamu tüzel kişiliği bulunanların her türlü ihale kararları

Binde 5,69

III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler

a) Emtia senetleri

aa) Makbuz senedi (Resepise)

160,30 TL

ab) Rehin senedi (Varant)

94,60 TL

ac) İyda senedi

14,70 TL

ad) Taşıma senedi

3,40 TL

b) Konşimentolar

94,60 TL

c) Deniz ödüncü senedi

Binde 9,48

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

Binde 9,48

2. Ticari belgeler

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

160,30 TL

b) Resmî dairelere ve bankalara gösterilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri

ba) Bilançolar

360,10 TL

bb) Gelir tabloları

171,90 TL

bc) İşletme hesabı özetleri

171,90 TL

c) Barnameler

14,70 TL

d) Tasdikli manifesto nüshaları

69,80 TL

e) Ordinolar

3,40 TL

f) Gümrük idarelerine verilen beyan formları

69,80 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

1. Makbuzlar

a) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarından doğan ödemeler nedeniyle şahıslar tarafından resmî dairelere verilen ve belirli bir tutarı ihtiva eden makbuz, ibra senetleri ile bu ödemelerin hesaplara aktarılmasını ya da nakil, emir, havale ve tediyesini temin eden kâğıtlar

Binde 9,48

b) Maaş, ücret, gündelik ve huzur hakkı gibi hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ya da bu ödemelerin hesaplara nakil, emir, havale ve tediyesini temin eden kâğıtlar

Binde 7,59

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar ya da bu mahiyetteki senetler

Binde 7,59

d) İcra dairelerinin resmî daireler adına şahıslara yapılan para ödemeler için düzenlediği makbuzlar

Binde 7,59

2. Beyannameler (Sadece bir nüshası vergiye tabi olanlar)

a) Yabancı ülkelerden gelen posta gönderilerindeki gümrük liste beyannamelerindeki her bir madde için

3,40 TL

b) Vergi beyannameleri

ba) Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi

467,20 TL

bb) Kurumlar Vergisi beyannamesi

624,10 TL

bc) Katma Değer Vergisi beyannamesi

308,30 TL

bd) Muhtasar beyannameler

308,30 TL

be) Diğer vergi beyannameleri (Damga Vergisi beyannamesi dışındakiler)

308,30 TL

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

624,10 TL

d) Belediyelere ve il özel idarelerine teslim edilen beyannameler

228,80 TL

e) Sosyal güvenlik kurumlarına beyan edilen sigorta prim bildirgeleri

228,80 TL

f) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesiyle muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesi sonucunda oluşturulan beyannameler

365,20 TL

3. Tabloda yazılı belgelerden 1,00 Türk Lirasının üzerinde nispi ve maktu vergiye tabi kâğıtların resmî daireye ibraz edilecek özet, nüsha ve tercümeleri

3,40 TL

2024 yılında bir kâğıttan alınabilecek Damga Vergisi üst sınırı, 17.006.516,30 TL’dir. Güncel Damga Vergisi oranları, bir önceki yılın değerleme oranına göre hesaplanır. 2023 için yeniden değerleme oranı, %58,46’dır. 

Damga Vergisi Oranı Neye Göre Belirlenir?

Damga Vergisi oranları, kâğıt türüne göre değişir. Ayrıca her yıl, ilgili makamlar tarafından bir önceki senenin yeniden değerleme oranına göre güncellenen nispetler ve maktu tutarlar duyurulur. Yeniden değerleme oranı (YDO) özetle, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretici enflasyonundaki ortalama fiyat artışını gösterir. Bu orana göre güncellenen Damga Vergisi tutarlarını, Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz. 

Multinet Up tarafından hazırlanan 2024 Vergi Takvimi içeriğine göz atarak vergilere ve ödeme zamanlarına dair bilgi edinebilirsiniz. 

Yemek Kartı ile Damga Vergisi Ödemeyin!

MultiNet yemek kartı ile 2024 yemek ücreti olarak bilinen yemek bedeli istisnasını aşmadığınız sürece, çalışanlarınız için yapacağınız ödemelerde damga ve gelir vergisinden muaf tutulursunuz. Detayları öğrenmek ve hemen başvuru yapmak için formumuzu doldurun: 

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx
Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.