notification-announcements

Duyurular

 

2024 Basit Usul Vergi Hadleri

Basit Usulde Vergilendirme ve 2024 Yılı Basit Usul Hadleri

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 4 Dakikalık Okuma Süresi

Ülkemizde vergi mükellefleri “Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar” ve “Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar” olarak iki gruba ayrılmaktadır. MultinetUp olarak bu yazımızda, basit usulde vergilendirme yöntemi ile ilgili merak edilen konulara değindik. 

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit usulde vergilendirme, bu grupta yer alan vergi mükellefinin bir hesap döneminde elde ettiği hasılat ile giderler ve satışı gerçekleşen malların alış bedellerinin toplamı arasındaki farka uygulanan vergilendirme yöntemidir. 1998 yılında götürü usulde vergilendirme yönteminin yerine getirilen basit usulde vergilendirme, önceki yöntemde ortaya çıkan bazı aksaklıkların önüne geçmek amacıyla çıkartılmış ve gerçek kazancın belirlenmesinde değişiklikler yapılmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirmeye tabi olmanın genel ve özel şartları bulunur. Genellikle her yıl bu şartların tutarı güncellenir. 

30 Aralık 2023 tarihinde 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de, Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı. Bir değişiklik yapılmazsa 2024 yılı boyunca geçerli olacak basit usulde vergi şartları aşağıdaki gibidir. 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 • Kendi işinde bilfiil çalışıyor ya da bulunuyor olmak. (Yardımcı işçi ya da çırak çalıştırmak; zorunlu nedenlerden dolayı işin başına geçici olarak bulunamamak; ölüm nedeniyle iş yeri sahibinin yerine eşinin ya da küçük çocuklarının adına işin başında başka birinin bilfiil bulunması bu şartı bozmaz)
 • İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması durumunda emsal kira bedeli; kiralanmış olması durumunda ise yıllık kira bedeli toplamı 2024 yılı için büyükşehir belediye sınırları içerisinde 55.000 TL’yi ve diğer yerlerdeyse 34.000 TL’yi aşmamak.
 • Ticari, mesleki ya da zirai faaliyetler nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak. 

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 1. 2022 takvim yılı için satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satan kişilerin, yıllık alım tutarının 2024 yılı için 690.000 TL’yi ve yıllık satış tutarının 1.100.000 TL’yi geçmemesi.
 2. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı 2024 yılı için 340.000 TL. 
 3. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış + İş Hasılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı, 690.000 TL. 

Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 46. maddesine göre, ortaklıkların basit usule tabi olabilmesi için belirli şartlar konulmuştur. Ancak, aynı işte birlikte çalışan ortaklar için yıllık kira bedeli ve iş hacmi ölçüleri gibi belirli kriterler, ortaklar arasında toplu olarak değil, her bir ortak için ayrı ayrı göz önünde bulundurulur.

Eğer ortaklardan birisi gerçek usule tabi ise bu durumda ortaklığın diğer üyelerinin ticari kazançları da gerçek usule göre belirlenir. Adi ortaklık içinde çalışanlar arasında, aynı zamanda kendi şahsi işleri ile uğraşanların vergi hesaplama yöntemi belirlenir. 

Bu durumda, 47. madde ve 48. madde tarafından belirlenen kriterler, kişisel işle ilgili olanlara ek olarak, ortaklıklardan paylarına düşen miktarların da eklenmesiyle belirlenir. Eğer kişisel bir işleri yoksa, farklı ortaklıklardaki hisselerin toplamı esas alınır.

Multinet Up Hizmetleri ile İşletmenize Özel Vergi Avantajlarından Faydalanın

İşletmeniz için sağlanan vergi avantajları, Multinet Up hizmetleriyle katlanabilir. Örneğin MultiNet Yemek Kartı ile gelir vergisi, damga vergisi, SGK ve işsizlik sigortası primleri gibi birçok kalemden tasarruf edebilirsiniz. %100 vergi avantajı sağlamanıza yardımcı olan MultiNet yemek kartı, iş yükünüzün ve muhasebe sorumluluklarınızın hafiflemesini sağlar.

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Süreci Nasıldır?

Mükellefler, arka arkaya iki takvim döneminde Basit Usul Şartları altında kaldıklarında, Basit Usule geçiş yapma hakkına sahiptirler. Bu anlamda belirtilen 2024 yılı basit usul hadlerinin altında kalma durumunun hesaplanması devreye girer.

Her durumda, değişiklik talebinde bulunabilmek için vergi dairesine dilekçe ile başvurmak gereklidir. Geçiş için 2024 basit usul hadlerinin aşıldığının fark edildiği anda mükelleflerin, izleyen yılın Ocak ayının başından itibaren otuz birinci günün akşamına kadar vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

Önemli bir nokta da şudur: Sahte veya yanıltıcı belge kullanımı veya düzenlemesi nedeniyle tespit edilenler, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren, basit usul hadleri 2024 şartlarını taşısalar dahi gerçek usulde vergilendirilirler.

Basit Usulde Vergilendirmenin Avantajları Nelerdir?

 • Üç aylık dönemlerde geçici vergi verilmez.
 • Yasal muhasebe defteri tutma mecburiyeti olmaz.
 • Kira ve ücret giderleri için muhtasar beyanname verilmez.
 • Teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. KDV beyannamesi verilmez.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtlarının nerede tutulacağına vergi mükellefleri karar verir ve istedikleri takdirde, kayıtları kendileri tutabilirler.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.
 • Yıllık beyannamelerini verirlerken ticari kazanç ve vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanabilirler. Üstelik genç girişimci istisnası da bu madde altında değerlendirilerek faydalanılabilen avantajlardandır.

Kimler Basit Usulde Vergilendirmeden Faydalanamaz?

 • Ortaklardan herhangi birinin gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğu iş yerlerindeki diğer ortaklar.
 • Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. 
 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. 
 • Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar. 
 • Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar. 
 • Sigorta prodüktörleri. 
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler. 
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar. 
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç). 
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler. 
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç). 
 • Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Basit Usul Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen mükerrer 20A madde hükmü uyarınca, kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin, aynı kanunun 46. maddesine göre belirlenen kazançları gelir vergisinden muaf olduğundan dolayı, basit usule tabi mükellefler 01.01.2021 tarihinden itibaren yıllık beyanname verme yükümlülüğüne tabi tutulmayacaklardır.

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.