Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

17.06.2020
4 Dakika Okuma Süresi

Basit Usulde Vergilendirme ve 2022 Yılı Basit Usul Hadleri

Ülkemizde vergi mükellefleri “Gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar” ve “Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar” olarak iki gruba ayrılmaktadır. MultinetUp olarak bu yazımızda, basit usulde vergilendirme yöntemi ile ilgili merak edilen konulara değindik.
 

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit usulde vergilendirme, bu grupta yer alan vergi mükellefinin bir hesap döneminde elde ettiği hasılat ile giderler ve satışı gerçekleşen malların alış bedellerinin toplamı arasındaki farka uygulanan vergilendirme yöntemidir. 1998 yılında götürü usulde vergilendirme yönteminin yerine getirilen basit usulde vergilendirme, önceki yöntemde ortaya çıkan bazı aksaklıkların önüne geçmek amacıyla çıkartılmış ve gerçek kazancın belirlenmesinde değişiklikler yapılmıştır.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Şartları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirmeden faydalanabilmek için, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genel ve özel şartları yerine getirmek gerekmektedir.
 

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 • Kendi işinde bilfiil çalışıyor ya da bulunuyor olmak. (Yardımcı işçi ya da çırak çalıştırmak; zorunlu nedenlerden dolayı işin başına geçici olarak bulunamamak; ölüm nedeniyle iş yeri sahibinin yerine eşinin, ya da küçük çocuklarının adına işin başında başka birinin bilfiil bulunması bu şartı bozmaz)
 • İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması durumunda emsal kira bedeli; kiralanmış olması durumunda ise yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içerisinde 16.000 TL’yi ve diğer yerlerde 10.000 TL’yi aşmamak.
 • Ticari, mesleki ya da zirai faaliyetler nedeniyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamak.
   

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

 1. 2022 takvim yılı için; 1 numaralı bent için, satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satan kişilerin, yıllık alım tutarının 200.000 TL’yi ve yıllık satış tutarının 320.000 TL’yi geçmemesi.
 2. 2 numaralı bent için, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı, 100.000 TL. 
 3. 3 numaralı bent için, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden alım satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış + İş Hasılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin sınırı, 200.000 TL. (317 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2022 için belirlenen tutarlardır.)

Basit Usulde Vergilendirmenin Avantajları Nelerdir?

 • Üç aylık dönemlerde geçici vergi verilmez.
 • Yasal muhasebe defteri tutma mecburiyeti olmaz.
 • Kira ve ücret giderleri için muhtasar beyanname verilmez.
 • Teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. KDV beyannamesi verilmez.
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtlarının nerede tutulacağına vergi mükellefleri karar verir ve istedikleri takdirde, kayıtları kendileri tutabilirler.
 • Engellilik indiriminden faydalanabilirler.
 • Yıllık kazançlarının 11.000 2021 yılı için 14.000TL’lik kısmına indirim yapılır (Gelir Vergisi Kanunu Madde  89 birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan tutar 313 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 için 14.000 TL olarak belirlenmiştir.)


Kimler Basit Usulde Vergilendirmeden Faydalanamaz?

 • Ortaklardan herhangi birinin gerçek usulde vergilendirmeye tabi olduğu iş yerlerindeki diğer ortaklar.
 • Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. 
 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. 
 • Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar. 
 • Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar. 
 • Sigorta prodüktörleri. 
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler. 
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar. 
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç). 
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler. 
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç). 
 • Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.


Basit Usul Vergi Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Basit usulde vergi mükellefi olan kişiler 2021 yılına ait kazançları için yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Şubat ile 28 Şubat arasında, defter-beyan sistemi üzerinden vereceklerdir. Beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi birinci taksiti 28 Şubat tarihine kadar; ikinci taksiti ise 30 Haziran tarihine kadar ödenecektir.
 

Vergi ve muhasebe ile ilgili diğer yazılarımızı Multinet Up Blog sayfamızda bulabilirsiniz.

Submitted bymultinet-hoston17.06.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık