notification-announcements

Duyurular

 

Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler Nelerdir?

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Kanunen kabul edilmeyen giderler, firmanın faaliyet alanına ve hacmine göre farklılık gösterir. Her işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderleri bilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle Gelir Vergisi mükellefleri, 231 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ve Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘İndirilecek Giderler’ ve ‘Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler’ başlıklarında yer alan maddelerin hükümlerini dikkate almalıdır. Kurum Vergisi mükellefleri ise bu hükümlere ek olarak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ‘Diğer İndirimler’ başlığında yer alan hükümleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer verilen maddelerde, vergi mükelleflerinin belirli harcamalarının gider olarak sunabileceği belirtilir. Yani her harcama gider olarak gösterilemez. Bu maddelere göre gider olarak kabul edilmeyen harcamaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • İşletme sahibi ve aile bireyleri tarafından işletmeden çekilen para ve alınan diğer değerler.
 • İşletme sahibinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen ücret, aylık, ikramiye, komisyon ve tazminatlar.
 • İşletme sahibinin işletmeye sağladığı sermaye için işlenen faizler.
 • İşletmeci ve aile bireylerinin işletmede cari hesap veya diğer yollarda alacakları üzerinden işlenen faizler.
 • İşletme sahibinin işlediği suçlardan kaynaklı tazminatlar, para ve vergi cezaları.
 • Alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerine yönelik ilan ve reklam giderlerinin tamamı.
 • Kiralanan veya işletmeye kayıtlı olan yat, kotra, tekne gibi motorlu deniz taşıtları, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının, işletmenin asıl faaliyet konusuyla ilişkili olmayan giderleri ve amortismanları (aşınma ve eskimenin parasal değeri).
 • Basın yoluyla veya radyo ve televizyon gibi yayınıyla işlenen fiillerden kaynaklı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar için ödenen tazminat giderleri.
 • Gelir Vergisi ve diğer şahsi vergiler.
 • Finansman gider kısıtlaması uygulamasına ait giderler.
 • Yabancı kaynakları öz sermayesini aşan işletmelerde, kullanılan yabancı kaynaklara dair faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzer adlar altında yapılan giderler ve maliyet unsurları toplamının %10’u aşmayan kısmı.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu maddelerinde, vergi mükellefleri için belirli harcamaların gider olarak kabul edilmediği belirtilir. Bu maddeler doğrultusunda gider olarak kabul edilmeyen harcamaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:: 
 

 • Öz ve örtülü sermayeden ödenen veya hesaplanan faizler.
 • Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan kur farkları ve benzer giderler.
 • Transfer fiyatlandırmasıyla örtülü dağıtılan kazançlar.
 • Yedek sermaye olarak tutulan para, yedek akçe.
 • Kurumlar Vergisi, vergi ve diğer tüm para cezaları, gecikme faiz ve zamları.
 • Değer altında satışı yapılan menkul kıymetlerden doğan zarar ve ödenen komisyonlar.
 • İşletmenin ana faaliyet konusuyla ilişkili olmayan yat, kotra, tekne gibi motorlu deniz taşıtları, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının gider ve amortismanları.
 • Kurum ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının veya kendisinin suçlarından dolayı ortaya çıkan tazminat giderleri.
 • Basın yoluyla veya radyo ve televizyon gibi yayınıyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminat giderleri.
 • Kanun dışında veya kanunda belirtilen şartları taşımayan bağış ve yardımlar ve benzeri diğer giderler.


Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilenlerin dışında kanunen kabul edilmeyen başka giderler de bulunur. Bu giderler, Vergi hukukunun genel İlkelerine aykırı olan veya diğer yasa hükümleri nedeniyle kabul edilmeyen giderlerdir. Kanunen kabul edilmeyen giderleri de sıralayalım.
 

 • Kurumlar Vergisinden hariç tutulan kazançlara ilişkin zararlar ve giderler.
 • Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine verilen ikramiye giderleri.
 • Sermaye Piyasası Kanunu hususunda ayrılan karşılıklar.
 • Vergiye tabi olan işlemler üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi ve İndirilebilecek Katma Değer Vergisi giderleri.
 • Ödenen Katma Değer Vergi giderleri.
 • Özel İletişim Vergisi giderleri.
 • Bağışlanan mal ve hizmetlerin giderleri.
 • Belgelendirilmemiş olan giderler.
Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.